Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.bulpark.com

 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Булпарк ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 

I. Общи условия

•“Булпарк ООД”   е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на “Булпарк ООД”.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от  “Булпарк ООД”

•“Булпарк ООД”  чрез “www.bulpark.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “Булпарк ООД”   чрез “www.bulpark.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “Булпарк ООД”   чрез “www.bulpark.com” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.

“Булпарк ООД”   не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.bulpark.com”.

“Булпарк ООД”   не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в разсадника.

•“Булпарк ООД”   не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в разсадника, както и промяна на продуктите.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Булпарк ООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение  е примерно.

• Всички обявени цени са в български левове без включен ДДС.

 

II. Права и задължения на страните

1. Булпарк ООД  се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява .

2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Булпарк ООД   се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

 

III. Лични данни

 

Булпарк ООД   чрез “www.bulpark.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Булпарк ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Булпарк ООД   чрез "www.bulpark.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@bulpark.com

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за  Булпарк ООД  чрез www.bulpark.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

• С извършването на регистрация в www.bulpark.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване.

 

IV. Разкриване на информацията

Булпарк ООД   чрез www.bulpark.com  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

Булпарк ООД   чрез “www.bulpark.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

V. Отговорност

Булпарк ООД   чрез “www.bulpark.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Булпарк ООД   чрез “www.bulpark.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола наБулпарк ООД   чрез “www.bulpark.com  .

 

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация наБулпарк ООД   съобразно българското законодателство.

 

IX. Допълнителни условия:

1. Булпарк ООД  не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!